ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


งาน Milky Way 2011

             บันดาลทรัพย์ฟาร์มของเราได้รับเกียรติจากผู้จัดงาน Milky Way 2011 ให้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าของทางฟาร์มเพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของนมแพะ

                รายละเอียดของงาน

                เนื่องด้วยทางศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา ได้กำหนดให้จัดกิจกรรม ภายใต้ชื่องาน "Milk y  Way 2011@CentraPlaza Ramomdra" ครั้งที่ 4 ขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 28 สิงหาคม 2554 บริเวณชั้น G-1 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 - เพื่อเผยแพร่คุณค่าและประโยชน์แห่งนมให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป
 - เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม
 - เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของนมนานาชนิด

 

ภาพพระองค์เจ้าโสมสวลี ทรงเยี่ยมชมร้านค้าของทางฟาร์มบันดาลทรัพย์พร้อมทั้งให้นมลูกแพะบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185