ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


สสว.สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการแพะ article

สสว.ประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จ.ชายแดนภาคใต้ ที่ ปัตตานี
Source - กรมประชาสัมพันธ์ (Th)

Monday, July 03, 2006  14:38
28807 XTHAI XLOCAL UPCO V%WIREL P%PRD

         (3 ก.ค.49) วันนี้ ที่ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือ SMEs จัดประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยมีนางพรรณี แก่นสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน
มีผู้เข้าร่วมประชุม 150 คน นายวีรยุทธ เชื้อไทย หัวหน้าส่วนปฏิบัติการโครงการพิเศษสำนัก
งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs กล่าวว่า รัฐบาลได้สนับสนุน
โครงการส่งเสริม SMEs ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้
ประกอบการเชิงพาณิชย์ให้ครบวงจร โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่
เพื่อดำเนินการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ
         ทั้งนี้ การจัดทำโครงการฯนี้ เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายเชื่อมต่อผู้ประกอบ
การเลี้ยงแพะรายเล็กระดับอำเภอครอบคลุม 33 อำเภอ ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
กลุ่มผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 4,000 ครัวเรือน และแรงงานระดับครัว
เรือนมีงานทำไม่น้อยกว่า 12,000 คน สามารถเพิ่มรายได้ไม่น้อยกว่าครัวเรือนละ 2,500 –
3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งจะเป็นกลไกในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่ได้
อีกทางหนึ่ง
         ด้านนางพรรณี แก่นสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า โครงการฯส่ง
เสริมการเลี้ยงแพะทำให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอาชีพ มีรายได้เพิ่ม
ขึ้น การให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการ การลงทุน และการตลาดถือว่าเป็น
หัวใจสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ที่ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีงานทำ เพิ่มรายได้ให้แก่
ครอบครัว ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดนัย บาเหมสะอิ รายงาน
         
ข่าววงใน...ธุรกิจแพะ

ตามไปดู.....ฟาร์มต้นแบบฯ ปัตตานี article
งานแพะ กำแพงแสน "ศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาการตลาดแพะ"
เปิดตัว....ตลาดกลางซื้อ ขาย แพะ....บนเน็ต...โพสรูปได้แล้ว article
วงการแพะ จ.ยะลา
งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 6
ปศุสัตว์เขต 9 ขับเคลื่อนแผนบูรณาการแพะเต็มสูบ article
สร้างอาชีพเลี้ยงแพะให้สำเร็จต้อง "ระเบีดจากข้างใน"
ธนาคารแพะเพื่อสันติสุข ปัจจัยร่วมร่มเย็นชายแดนใต้ articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185