ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


วิจัยคุณภาพอาหารแพะจากส่วนผสมวัตถุดิบในท้องถิ่น article

 ซึ่งแพะที่นิยมเลี้ยงส่วนใหญ่ เป็นพันธุ์พื้นเมือง เลี้ยงแบบปล่อยหากิน อาหารตามธรรมชาติ เหล่านี้ส่งผลทำให้ อัตราการเจริญเติบโตช้า... และเนื้อมีการปนเปื้อนไม่ถูกสุขอนามัย

ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงได้ตั้งทีมทำการวิจัย อาหารสำเร็จรูปที่มีคุณภาพที่เหมาะสม สำหรับเลี้ยงแพะ โดย นายสมชาย มีสัจจานนท์ นักวิชาการสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ ปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เป็นหัวหน้าทีม และ นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา และ นายอุทัย สังข์พันธุ์ นักวิชาการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ร่วมทำการศึกษาและวิจัย

นายสมชาย เผยว่า “แนวทางพัฒนาการเลี้ยงแพะ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น วิธีหนึ่งคือการใช้อาหาร ผสมเสร็จครบส่วน (Total Mixed Ration., TMR) โดยมีทั้งอาหาร หยาบและ อาหารข้นรวมกัน ซึ่งในประเทศไทย การใช้อาหารผสมเสร็จ (TMR) เป็นเรื่องใหม่ที่เกษตรกร หลายรายนำมาใช้เลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน”

จากจุดนี้...ทีมวิจัยจึงศึกษาการใช้อาหาร TMR มาเลี้ยงแพะเนื้อ โดยเลือกใช้วัตถุดิบ ที่มีในท้องถิ่นซึ่งมีราคาถูก อาทิ กากปาล์มน้ำมัน ถั่วท่าพระสไตโล ซึ่งเป็นพืชอาหารสัตว์ ที่ปลูกแล้วสามารถเจริญเติบโตได้ดี แม้ในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและดินกรด เช่นดินชุดบ้านทอน มีคุณค่าทางอาหารและให้ผลผลิตสูง อีกทั้งยังสามารถรักษาความเขียวสดไว้ได้ในฤดูแล้ง

ขั้นตอนการวิจัย จะใช้ อาหารผสมเสร็จที่มีระดับ โปรตีนแตกต่างกันคือ 10.43, 12.53 และ 14.56 เปอร์เซ็นต์วัตถุแห้ง โดยประกอบด้วยต้นถั่ว ท่าพระ สไตโลที่อายุ 60 วัน สูงจากพื้นดิน 20 เซนติเมตร หั่นเป็นชิ้นขนาดประมาณ 1 นิ้ว ตากแห้ง ก่อนใช้ผสมกับหญ้า ซิกแนลเลื้อยแห้ง ถั่วท่าพระสไตโล กากเนื้อในเมล็ดปาล์มรวมกะลา กากน้ำตาล ปลายข้าว รำละเอียด ไดแคลเซียมฟอสเฟต เกลือป่น กำมะถันผง ผสมจำนวน 3 สูตร ตามxxxส่วนที่ทีมวิจัยกำหนดไว้

นำมาใช้เลี้ยงแพะเนื้อที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ระหว่างเดือน เม.ย.-พ.ย. 2546 ทำการทดลองแบบ Randomized Complete Block โดยใช้แพะพันธุ์ลูกผสมแองโกลนูเบียน x พื้นเมือง เพศผู้ อายุประมาณ 5 เดือน น้ำหนักเฉลี่ย 17 กิโลกรัม จำนวน 15 ตัว สุ่มแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว โดยขังเดี่ยวให้อาหารผสมเสร็จกินอย่างเต็มที่ มีน้ำสะอาดและแร่ธาตุก้อนวางให้กินอย่างอิสระ หลัง 90 วัน พบว่าการเจริญเติบโตของแพะ กลุ่มที่ 2 และ 3 มีอัตราเฉลี่ยเท่ากับ 71.78 และ 87.56 กรัม/วัน ซึ่งสูงกว่ากลุ่ม 1 ที่มีอัตราเฉลี่ย 46.22 กรัม/วัน

นอกจากนี้แพะกลุ่มที่ 2 และ 3 ยังมีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ต่ำกว่ากลุ่มที่ 1 กล่าวคือ เมื่อคำนึงถึงต้นทุนค่าอาหาร ต่อการเพิ่มน้ำหนักของแพะ พบว่าแพะกลุ่มที่ 2 มีต้นทุนค่าอาหารต่อการเพิ่มน้ำหนัก 1 กก.เท่ากับ 32.48 บาท ไม่แตกต่าง จากกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 30.53 บาท และต่ำกว่า กลุ่มที่ 1 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 43.25 บาท

ส่วนผลตอบแทนที่ได้รับต่อการผลิตแพะ 1 ตัว พบว่าแพะกลุ่มที่ 2 และ 3 จะมีผลตอบแทนไม่แตกต่างกันคือ 565.96 และ 707.06 บาท/ตัว ตามลำดับ แต่สูงกว่าแพะกลุ่มที่ 1 ที่มีผลตอบแทนเท่ากับ 330.11 บาท/ตัว.

เพ็ญพิชญาเตียว

http://www.thairath.co.th/thairath1/2549/farming/jan/30/farm1.php 
เทคนิค-วิชาแพะ
บันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185