ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


ประธานเครือข่ายฯ ปัตตานี ลุยตรวจแถวฟาร์มนำร่อง 4 อำเภอ article

เมื่อ 16 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา ด.ต.จรูญ ผ่องอำไพ  ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ลุยตรวจแถว ฟาร์มนำร่อง ที่สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ เตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐาน  คาดโครงการฯ จะประสบความสำเร็จสามารถยกระดับผู้ประกอบการฟาร์มนำร่อง เลี้ยงแพะแบบเชิงพาณิชย์ส่งผลให้ชาวปัตตานีมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีงานทำมากขึ้น

คณะทำงานเครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยตัวแทน สสว. นำโดยนายวีระยุทธ เชื้อไทย และตัวแทนปศุสัตว์จังหวัด โดย น.สพ.พงศ์ทัศน์ พรหมไพจิตร นายสัตวแพทย์ 5 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปานาเระ  อำเภอสายบุรี  อำเภอมายอ และ อำเภอหนองจิก เพื่อสุ่มตรวจความพร้อมในการพัฒนาผู้ประกอบการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ  พบว่า มีโรงเรือนเลี้ยงแพะขนาด 6x18 ม.แบบกรมปศุสัตว์ ต้องทิ้งร้างหลายแห่งอันมีสาเหตุมาจาก กลุ่มผู้ประกอบการขาดทักษะการเลี้ยง ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพสัตว์ ทำให้ประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์   สุขภาพสัตว์ไม่ดีเนื่องจากสภาพแวดล้อม  กระทั่งจำนวนแพะลดลงอย่างมากบ้างแห่งไม่มีแพะอยู่เลย ต้องตกอยู่ในสภาพโรงเรือนร้าง

ในการนี้ภายหลังจากที่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ครบวงจร ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ คือ จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  สำนักงานส่งเสริมวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  สถาบันการศึกษา โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาคเอกชน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานีจำกัด ในฐานะสถาบันการเงินตามหลักอิสลาม ได้ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเลี้ยงแพะให้มีขีดความสามรถในการเพิ่มปริมาณแพะ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ได้ร่วมกันผลักดันให้ กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงแพะได้มีกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการประกอบการ ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาพัฒนา  ในการนี้ได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ระดับอำเภอขึ้นทุกอำเภอ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งเป็นช่องทางในการยกระดับการพัฒนาสู่มาตรฐานการเลี้ยง การผลิต การแปรรูปในอนาคต

นอกจากนี้โครงการนี้ยังมีการเตรียมการต้นแบบการประกอบการ ด้านการแปรรูปไว้รองรับผลผลิตที่จะเกิดขึ้นจากการส่งเสริม อาทิ โรงผลิตนมแพะพาสเจอร์ไรท์  โรงอาหารสัตว์ระดับชุมชน และการจัดการด้านการตลาดโดยภาคเอกชนเต็มรูปแบบ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นจุดแข็งที่จะทำให้ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพะ ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการฟาร์ม ผู้ประกอบการแปรรูป มีช่องทางการตลาดที่มั่นคง สามารถสร้างรายได้สร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในที่สุด
พูดคุยแบบชาวบ้าน

พูดคุยประสบการณ์ article
เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์ article
นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่.... article
สวย สวย ๆๆๆ article
พาสเจอร์ไรซ์
มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม article
รับสมัครฟาร์มเครือข่าย
อาการแพ้นม article
Headline article
Milky Way 2011 article
Headline article
Headline article
กระถิ่น....อาหารเพื่อสุขภาพแพะ
ไปดูเวียดนาม "ใช้แพะแก้จน"
ผลการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส จัดประกวดแพะชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ตามไปดู "แพะจีน"
ฟาร์มเลี้ยงแพะ "ลาว" เพื่อการส่งออก เวียดนาม
เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร
เปิดตัวฟาร์มน้องใหม่ ความหวังของประชาชน article
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเลี้ยงแพะ
หนังแพะ ฉลองพระบาทในหลวง
ผลการประกวดแพะ 3 จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2550
ประกวดแพะ ครั้งที่ 2 กันยานี้ article
จับคู่ใต้ เหนือ ซื้อขายแพะ สร้างช่องทางการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการ
สสว. ทุ่มงบ 40 ล้าน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จว.
พัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แพะโกอินเตอร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมกับหอการค้ากลันตันมาเลเซีย เปิดตลาดแพะในมาเลเซีย มูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี article
ด่วน....ประกวดแพะ เครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด article
40 ฟาร์มนำร่องปัตตานีผ่านการอบรมเข้ม ก่อนยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะคุณภาพปัตตานี article
ปัตตานีนำขบวนผู้ประกอบการเลี้ยงแพะตั้งเครือข่ายส่งเสริม articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185