ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


ตามไปดู.....ฟาร์มต้นแบบฯ ปัตตานี article

โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการเลี้ยงแพะเชิงพานิชย์ครบวงจร  จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานีจำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  จัดตั้งขึ้น ที่ หมู่ 3 ต.ตะลุโบ๊ะ  อ.เมือง  จ.ปัตตานี  ซึ่งประกอบด้วย อาคารสำนักงานฟาร์ม เพื่อรวบรวมข้อมูลเชื่อมร้อยผู้ประกอบการเลี้ยงแพะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการ   อาคารแปรรูปนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ระดับชุมชน   และโรงเรือนเลี้ยงแพะขนาดมาตรฐานเชิงพาณิชย์ (54 ตรม.)

 

นายอัสมาน  โต๊ะมีนา ประธานกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการเลี้ยงแพะสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานีจำกัด เผยว่า สหกรณ์ฯ ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการจัดตั้งต้นแบบการประกอบการธุรกิจฟาร์มแพะครบวงจร จาก สสว. และได้ลงทุนร่วมในโครงการดังกล่าวทั้งการบริหารจัดการ การจัดหาพันธุ์แพะนม และการจัดการรับซื้อผลิตภัณฑ์นมแพะจากสมาชิกในโครงการ เพื่อแปรรูปเป็นนมแพะพาสเจอร์ไรซ์ จัดจำหน่ายสู่ตลาดในท้องถิ่นในนามของ "ผลิตภัณฑ์นมแพะ ซูซู"  ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์นมแพะจากระบบสหกรณ์ฯ แห่งแรกของประเทศไทย   โดย สหกรณ์ฯ เน้นการผลิตที่สะอาดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลี้ยง ถึงการแปรรูป โดยควบคุมให้ฟาร์มสมาชิกได้มีระบบการจัดการผลิตที่เหมือนกันกับฟาร์มต้นแบบ  และจัดส่งน้ำนมดิบสู่โครงการตามกระบวนการมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อน  ปัจจุบันมีฟาร์มสมาชิกที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 30 แห่ง  โดยจะรับซื้อน้ำนมดิบจากสมาชิกทุกวันและผลิตจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในพื้นที่เป็นหลัก

 

 ด้านการส่งเสริม เน้นการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ผู้ประกอบการรายย่อย และรายเล็ก ไม่ต้องเพิ่มภาระในการลงทุนมากเกินไป  ขณะที่ได้รับความร่วมมือจาก  สสว. ในการช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายผู้ประกอบการเลี้ยงแพะในพื้นที่  ด้วยการจัดประชุม การอบรม  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบการเลี้ยงแพะที่ประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ สสว.ยังได้จัดตั้ง ศูนย์ฝึกอบรมผู้ประกอบการ ที่ มูลนิธิสุขแก้ว แก้วแดง  ม.2 ต.ลำพะยา อ.เมือง จ.ยะลา เป็นศูนย์ฝึกอบรมทั้งภาคปฎิบัติและวิชาการให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทำให้ ผู้ประกอบการเลี้ยงแพะได้รับความรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงแพะตามเกณฑ์มาตรฐานของโครงการ  ทำให้มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ และเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างมั่นคงยั่งยืนในที่สุด
ข่าววงใน...ธุรกิจแพะ

งานแพะ กำแพงแสน "ศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาการตลาดแพะ"
เปิดตัว....ตลาดกลางซื้อ ขาย แพะ....บนเน็ต...โพสรูปได้แล้ว article
วงการแพะ จ.ยะลา
งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 6
ปศุสัตว์เขต 9 ขับเคลื่อนแผนบูรณาการแพะเต็มสูบ article
สร้างอาชีพเลี้ยงแพะให้สำเร็จต้อง "ระเบีดจากข้างใน"
ธนาคารแพะเพื่อสันติสุข ปัจจัยร่วมร่มเย็นชายแดนใต้ article
สสว.สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการแพะ articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185