ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


สสว. ทุ่มงบ 40 ล้าน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จว.

14.jpg

ผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย ผู้ว่าราชการทั้ง 3 จังหวัด คือ ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส, ดร.รุ่ง แก้วแดง จากมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง, นายเด่น โต๊ะมีนา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานีจำกัด, ประธานสหกรณ์ผู้ประกอบการเลี้ยงแพะนราธิวาส จำกัด, อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ที่โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี

การลงนามบันทึกข้อตกลงฯซึ่งมีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นความต้องการที่ทางรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เดินหน้าได้ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดที่ กำหนดวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล

นายภักดิ์ ทองส้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า ตามที่  สสว. ได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ มาตั้งแต่ปื 2537 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผลการดำเนินการประสบความสำเร็จ สามารถจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ ครอบคลุมทั้ง 33 อำเภอ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 307 ราย จำนวนครัวเรือนเลี้ยงแพะเพิ่มขึ้น 4937 ตัว โดยร่วมกับมูลนิธิสุข-แก้วแดง จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการแพะกว่า 130 รายในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์อิสลามปัตตานี จำกัด จัดตั้งฟาร์มต้นแบบการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงผู้ประกอบการเลี้ยงแพะกับการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ นมแพะ เนื้อแพะ อีกทั้งสามารถจัดการประกวดพันธ์แพะขึ้นเป็นครั้งแรกที่ จ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 2,000 คน สร้างมูลค่าแพะมีชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากราคาตลาด

นอกจากนี้ยังสนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจ ในการไปร่วมและจัดแสดงจำหน่ายสินค้าในงานแสดงสินค้าที่กรุงเทพและงานมหกรรมพืชสวนโลก จ.เชียงใหม่ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 140 ราย สินค้าจำนวน 198 รายการ มียอดจำหน่ายกว่า 6 ล้านบาท


จังหวัดปัตตานีได้จัดเวทีเจรจาแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกลุ่มจังหวัดเชียงใหม่, พะเยา, นครสวรรค์  มียอดบันทึกข้อตกลง 45.15 ล้านบาท และจัดกิจกรรมสร้างผู้ประกอบการใหม่ใน “งานมหกรรมคนตานีมีงานทำ” มีกิจกรรมอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน 50 อาชีพ มีผู้สนใจเข้าร่วม 4,600 คน ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพอย่างทั่วถึงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบจากเหตุความไม่สงบแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่

สำหรับโครงการที่ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในปี 2550 มี จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 40  กว่าล้านบาท  ประกอบด้วย

1. เรื่องการสร้างต้นแบบ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงแพะและหอยเป๋าฮื้อ มี 5 โครงการ 

1.1 โครงการโรงเชือดแพะขนาดเล็กในชุมชน(ปัตตานี)

1.2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงแพะเพื่อส่งเสริมอาชีพใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ประกอบการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ 3 หวัดชายแดนภาคใต้

1.4 โครงการขยายต้นแบบและสร้างผู้ประกอบการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์

1.5 โครงการพัฒนาและบรรจุภัณฑ์หอยเป๋าฮื้อพันธุ์ไทยจังหวัดปัตตานีเพื่อการส่งออก

2. การพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการธุรกิจ มี 2โครงการ 

1.1 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1.2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ผลิตสาหร่ายผมนางเพื่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์จังหวัดปัตตานี

3 การส่งเสริมให้เกิดช่องทางการตลาด มี 2 โครงการ 1.การพัฒนาทักษะและเชื่อมโยงธุรกิจของเครือข่ายผู้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  2.โครงการจัดตั้งเครือข่ายสื่อส่งเสริม SMEs 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายภักดิ์ ทองส้ม กล่าวว่า การจัดทำบันทึกลงนามในครั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งนำเทคโนโลยีถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการ และสร้างกลไกการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ คาดว่าจะมีผู้ประกอบการเป้าหมายเข้าร่วมโครงการที่เป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 2,000 ราย และสามารถสร้างงานได้ไม่น้อยกว่า 8,000 คน ซึ่งจะมีรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าครัวเรือนละ 4,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาทต่อปี

ทางด้านผู้ประกอบการ นายพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง กล่าวถึงโครงการนี้ว่าไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะแต่เรื่องการตลาดเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการตั้งแต่การผลิต

“โครงการนี้จะช่วยส่งเสริมองค์กรให้เป็นคนขับเคลื่อนเรื่องการตลาด โดยการที่เมื่อมีการจัดงานที่ไหน ไม่ว่าจะเป็น 2 วัน 3 วัน หรือ 7 วัน ทาง สสว. จะเป็นผู้ติดต่อไปซื้อบูท ส่วนทางเครือข่ายจะรวบรวมผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงและอ่อนแอไปร่วมกันจำหน่าย นอกจากนี้จะช่วยให้มีการเซ็นต์สัญญากับห้างต่างๆ เช่น โลตัส บิกส์ซี แม็คโคร เพื่อนำสินค้าไปสู่ห้าง และยอมรับว่ามีสินค้าบางตัวที่บรรจุภัณฑ์ไม่สวย เราก็มีโครงการจัดทำรีแพ็กกิ้งให้กับเกษตรกรกลุ่มเล็กๆ

“การไปร่วมงานที่มหกรรมพืชสวนโลกที่ จ.เชียงใหม่ ประสบความสำเร็จมาก จำหน่ายสินค้าได้  6,040,000 บาท เราได้กำไรสุทธิ 500,000  บาท ซึ่งจะนำเงินส่วนนี้ไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนามสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าชุมชนภาคใต้ตอนล่าง” เขาเล่าผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

นายพงศ์สวัสดิ์ กล่าวว่า สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรสินค้าโอท็อป  มีหลายกลุ่มต้องเลิกทำกิจการ บางกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมจากรัฐให้ไปจำหน่ายสินค้าก็ได้รับการข่มขู่ไม่ให้ไปร่วมงานก็มี บางคนไม่กล้ามารวมกลุ่มพูดคุย ที่หนักที่สุดเมื่อก่อนสามารถนั่งผลิตทำงานที่บ้านได้ แต่เดี๋ยวนี้ถ้านั่งขายที่บ้านตายแน่นอน เราพยายามปรับตัวโดยเอาสินค้าไปหาผู้บริโภคในพื้นที่อื่น

นายพงศ์สวัสดิ์ กล่าวอีกว่า เมื่อก่อนอย่างจัดงานหลักเมืองยะลา มีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศมาร่วมงานมาก ขายของดีมาก แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเลย เขากลัวหนีกันหมดไม่กล้ามาขายที่นี่ พร้อมกับฝากบอกไปถึงรัฐบาลว่า ช่วยกระตุ้นและอำนวยความสะดวกในการจัดหาช่องทางการตลาดให้ เพื่อให้องค์กรได้เจอกับช่องทางการตลาด เมื่อมีการแนะนำรู้จักกันแล้ว เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถเดินกันเองได้อย่างแน่นอน
พูดคุยแบบชาวบ้าน

พูดคุยประสบการณ์ article
เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์ article
นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่.... article
สวย สวย ๆๆๆ article
พาสเจอร์ไรซ์
มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม article
รับสมัครฟาร์มเครือข่าย
อาการแพ้นม article
Headline article
Milky Way 2011 article
Headline article
Headline article
กระถิ่น....อาหารเพื่อสุขภาพแพะ
ไปดูเวียดนาม "ใช้แพะแก้จน"
ผลการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส จัดประกวดแพะชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ตามไปดู "แพะจีน"
ฟาร์มเลี้ยงแพะ "ลาว" เพื่อการส่งออก เวียดนาม
เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร
เปิดตัวฟาร์มน้องใหม่ ความหวังของประชาชน article
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเลี้ยงแพะ
หนังแพะ ฉลองพระบาทในหลวง
ผลการประกวดแพะ 3 จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2550
ประกวดแพะ ครั้งที่ 2 กันยานี้ article
จับคู่ใต้ เหนือ ซื้อขายแพะ สร้างช่องทางการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการ
พัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แพะโกอินเตอร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมกับหอการค้ากลันตันมาเลเซีย เปิดตลาดแพะในมาเลเซีย มูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี article
ด่วน....ประกวดแพะ เครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด article
40 ฟาร์มนำร่องปัตตานีผ่านการอบรมเข้ม ก่อนยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะคุณภาพปัตตานี article
ประธานเครือข่ายฯ ปัตตานี ลุยตรวจแถวฟาร์มนำร่อง 4 อำเภอ article
ปัตตานีนำขบวนผู้ประกอบการเลี้ยงแพะตั้งเครือข่ายส่งเสริม articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185