ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


ตามไปดู "แพะจีน"

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ ปศุสัตว์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะจังหวัดนราธิวาสจำกัด  ได้ร่วมกันเดินทางไปศึกษาดูงาน การพัฒนาการเลี้ยงแพะของโครงการ "ไฮเฟอร์" ประเทศจีน ที่มลฑลเสฉวน

โครงการไฮเฟอร์จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา  เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 1930 จากชาวนาในประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อ Dan West  ซึ่งมีแนวคิดในการช่วยเหลือผู้ยากไร้โดยการมอบปศุสัตว์ให้ชาวบ้านเลี้ยงเพื่อให้มีอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ และชาวบ้านที่ได้รับความช่วยเหลือจาก Heifer ก็ยังสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ ด้วยการมอบปศุสัตว์ของตนเองให้แก่ครอบครัวที่ยากไร้อื่น ๆ เลี้ยงเพื่อให้มีอาชีพ ทำให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Heifer จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1944 ปัจจุบัน Heifer เป็นองค์กรระดับนานาชาติ ในรูปแบบขององค์กรเอกชน NGO (Non Government Organization) โดยได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือคนยากจน  มีสำนักงานตั้งอยู่ใน 36 ประเทศ มีการจัดทำโครงการใน 50 ประเทศครอบคลุมทั้งทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และลาตินอเมริกา

Heifer มีการสร้างความร่วมมือกับชุมชนในการบรรเทาความยากจน ด้วยการให้ความช่วยเหลือโดยการมอบปศุสัตว์ เช่น แพะ แกะ วัว สัตว์ปีก  จัดอบรมด้านเทคนิค การบริหารจัดการ และการพัฒนาชุมชนโดยใช้แนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม (values-based holistic communities development approach) ให้แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ในชนบทที่ห่างไกล                                                                                                                        

Heifer  มีการก่อตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศจีนที่เมืองเฉินตู เมื่อปี ค.ศ. 1989 และมีการก่อตั้งสำนักงานภูมิภาค 6 แห่งในประเทศจีนในเวลาต่อมา โดยมีการดำเนินโครงการ  Heifer International China Program มีภารกิจในการช่วยเหลือครอบครัวชาวบ้านที่ยากจนในชนบทที่ห่างไกลให้สามารถพึ่งตนเองได้ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน  Heifer มีการทำงานด้วยความมุ่งมั่นผ่านแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม ด้วยการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้แก่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนในชนบท โดยมีเป้าหมายให้ชาวบ้านมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

แนวทางการดำเนินโครงการ

  • การส่งทีมงานออกสำรวจสภาพหมู่บ้านต่างๆ ในชนบทเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ เพื่อจัดสรรความช่วยเหลือตามความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 
  • ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินงานของ Heifer ประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้รับ เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของชาวบ้านให้ตระหนักถึงการพึ่งพาตนเองเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยการทำงานของ Heifer จะเป็นการให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • พิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่มีฐานะยากจนและมีความประสงค์ที่จะเลี้ยงแพะโดยสมัครใจ ซึ่งมีทั้งครอบครัวที่มีการเลี้ยงแพะอยู่แล้ว แต่เป็นการเลี้ยงแบบชาวบ้าน และครอบครัวที่ไม่เคยเลี้ยงแพะมาก่อน มีการเจรจาถึงรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือของ Heifer
  • ทำสัญญาและเงื่อนไขของการรับความช่วยเหลือ ก่อนที่จะทำการมอบแพะเนื้อซึ่งเป็นแพะพันธุ์พื้นเมืองที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์แล้วให้แก่ชาวบ้านครอบครัวละ 5 ตัว หรือ 15 ตัว ขึ้นอยู่กับฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้าน  กรณีที่ชาวบ้านที่มีฐานะยากจนมากและสมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจะได้รับการมอบแพะเนื้อจำนวน 15 ตัว  ส่วนชาวบ้านที่มีฐานะยากจน แต่ยังสามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้างจะได้รับมอบแพะเนื้อจำนวน 5 ตัว ซึ่ง Heifer จะพิจารณาเป็นรายครอบครัว
  • เมื่อได้ครอบครัวที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเลี้ยงแพะเนื้อแล้ว Heifer จะส่งทีมงานเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรมการบริหารจัดการการเลี้ยงแพะเนื้อ  มีการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยง การดูแล 
  •  ติดตามความก้าวหน้าของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ Heifer ยังมีการรับซื้อแพะเนื้อจากชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปมอบให้แก่ครอบครัวฐานะยากจนอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อสร้างเครือข่ายโครงการเลี้ยงแพะเนื้อให้กระจายไปยังหมู่บ้านต่างๆ
  •  ปัจจุบัน Heifer มีการส่งเสริมการเลี้ยงแพะประมาณ  500,000 ตัวทั่วประเท

ชมประมวลภาพได้ที่  รวมภาพกิจกรรม

http://www.thaigoatmilk.com/index.php?lay=show&ac=photo
พูดคุยแบบชาวบ้าน

พูดคุยประสบการณ์ article
เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์ article
นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่.... article
สวย สวย ๆๆๆ article
พาสเจอร์ไรซ์
มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม article
รับสมัครฟาร์มเครือข่าย
อาการแพ้นม article
Headline article
Milky Way 2011 article
Headline article
Headline article
กระถิ่น....อาหารเพื่อสุขภาพแพะ
ไปดูเวียดนาม "ใช้แพะแก้จน"
ผลการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส จัดประกวดแพะชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ฟาร์มเลี้ยงแพะ "ลาว" เพื่อการส่งออก เวียดนาม
เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร
เปิดตัวฟาร์มน้องใหม่ ความหวังของประชาชน article
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเลี้ยงแพะ
หนังแพะ ฉลองพระบาทในหลวง
ผลการประกวดแพะ 3 จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2550
ประกวดแพะ ครั้งที่ 2 กันยานี้ article
จับคู่ใต้ เหนือ ซื้อขายแพะ สร้างช่องทางการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการ
สสว. ทุ่มงบ 40 ล้าน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จว.
พัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แพะโกอินเตอร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมกับหอการค้ากลันตันมาเลเซีย เปิดตลาดแพะในมาเลเซีย มูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี article
ด่วน....ประกวดแพะ เครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด article
40 ฟาร์มนำร่องปัตตานีผ่านการอบรมเข้ม ก่อนยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะคุณภาพปัตตานี article
ประธานเครือข่ายฯ ปัตตานี ลุยตรวจแถวฟาร์มนำร่อง 4 อำเภอ article
ปัตตานีนำขบวนผู้ประกอบการเลี้ยงแพะตั้งเครือข่ายส่งเสริม articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185