ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


ผลการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส  โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเลี้ยงแพะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมส่งแพะเข้าร่วมประกวดจำนวน 206 ตัว ผู้ประกอบการจำนวน 92 ราย  ประเภทการประกวดทั้งสิ้น17 ประเภท ผู้ชนะเลิศทั้ง 17 ประเภท เข้าเฝ้ารับพระราชทานถ้วยราชวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ ในวันที่  23 กันยนยน 2551 ที่ผ่านมา โดยมีผลการประกวดดังนี้

ลการประกวดแพะจังหวัดนราธิวาส  ปี  2551

  งานปศุสัตว์  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง  ต.กะลุวอเหนือ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส

วันอาทิตย์  ที่ 7  กันยายน  2551

 

         
ที่ ประเภท ผู้ได้รับรางวัล ที่อยู่ หมายเหตุ
1 แพะพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้  เพศผู้  ฟันแท้ไม่เกิน  1  คู่ ชนะเลิศ    
    นายบือราเฮง  สาอุ 92  ม.8  ต.จะแนะ  อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นางสายทอง  ลอแม 53/23  ต.สุไหงโก-ลก  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายสุริยา  มะลี 39/1 ม.3  ต.ปล่องหอย  อ.กะพ้อ   จ.ปัตตานี  
2 แพะพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้  เพศเมีย ฟันแท้ไม่เกิน  1  คู่ ชนะเลิศ    
    นายอามิง  เจะมะ 59  ม.1  ต.กะลุวอ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นางสาวรอฮานี  หะยีลาเตะ 17/4 ม. 4  ต.กะลุวอ  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายบอรอเฮง  ดะเซ็ง 105/1   ม.1  ต. มะรือโบออก   อ.เจาะไอร้อง    จ.นราธิวาส  
3 แพะพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้  เพศผู้  ฟันแท้ 2 คู่ขึ้นไป ชนะเลิศ    
    นายสมาแอ  มามุ 34/1   ม.3  ต.ลุโบะบือซา    อ.ยี่งอ   จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นายรอซาลี  ซีดียามู 151/3   ม. 3  ต.บาลอ  อ.รามัน    จ.ยะลา  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายรอมือลี  บือราเฮง 30   ม.8  ต.จะแนะ   อ.จะแนะ  จ.นราธิวาส  
4 แพะพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้  เพศเมีย  ฟันแท้ 2 คู่ขึ้นไป ชนะเลิศ    
    นายพัฒพงค์  แวสะมะแอ 125/75    ม.9  ต.กะลุวอเหนือ    อ.เมือง    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นายอามิง  เจะมะ 59   ม. 1  ต.กะลุวอ  อ.เมือง    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายฮาซัน  สาและ 12/4   ถ.ยะกัง   ต.บางนาค    อ.เมือง  จ.นราธิวาส  
5 แพะพันธุ์ลูกผสมแองโกลนูเบียน   เพศผู้  ฟันแท้ ไม่เกิน  1  คู่ ชนะเลิศ    
    นายสุรินทร์  พรหมจิตร์ 187/1     ม.2  ต.นานาค    อ.ตากใบ    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    ร.ต.อ จินต์  นาคเสวี 6   ม. 4  ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์    จ.ปัตตานี  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    ร.ต.อ จินต์  นาคเสวี 6   ม. 4  ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์    จ.ปัตตานี  
6 แพะพันธุ์ลูกผสมแองโกลนูเบียน   เพศเมีย  ฟันแท้ ไม่เกิน  1  คู่ ชนะเลิศ    
    นายปราโมทย์  ลิ่มรัตนบรรจง 82     ม.5  ต.ตันหยงลิมอ   อ.ระแงะ   จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    ร.ต.อ จินต์  นาคเสวี 6   ม. 4  ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์    จ.ปัตตานี  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายสุรินทร์  ศรีจันทร์ลาน 136  ม.3    ต.กาวะ    อ.สุไหงปาดี   จ.นราธิวาส  
7 แพะพันธุ์ลูกผสมแองโกลนูเบียน   เพศผู้  ฟันแท้ 2  คู่ขึ้นไป ชนะเลิศ    
    ร.ต.อ จินต์  นาคเสวี 6   ม. 4  ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์    จ.ปัตตานี  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นายพัฒพงค์  แวสะมาแอ 125/75    ม.9  ต.กะลุวอเหนือ    อ.เมือง    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายอาสือมิง  บากา 21/2   ม. 2  ต.โคกเคียน  อ.เมือง    จ.นราธิวาส  
8 แพะพันธุ์ลูกผสมแองโกลนูเบียน   เพศเมีย  ฟันแท้ 2  คู่ขึ้นไป ชนะเลิศ    
    นายนาซือรี  สาแลแม 31/2   ม.1   ต.กะลุวอ  อ.เมือง   จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นายพัฒพงค์  แวสะมาแอ 125/75    ม.9  ต.กะลุวอเหนือ    อ.เมือง    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    ร.ต.อ จินต์  นาคเสวี 6   ม. 4  ต.โคกโพธิ์  อ.โคกโพธิ์    จ.ปัตตานี  
9 แพะพันธุ์ลูกผสมบอร์   เพศผู้   ฟันแท้ไม่เกิน  1  คู่ ชนะเลิศ    
    นางสาวนาซือเร๊าะ นาแซ 75/2    ม.1   ต.บองอ  อ.ระแงะ   จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นายแวอูเซ็ง  แวสาเหาะ 9/6     ต.สุไหงโก-ลก    อ.สุไหงโก-ลก    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายตอเละ  สามะแอ 123/3   ม. 4  ต.ตะปอเยาะ   อ.ยี่งอ     จ.นราธิวาส  
10 แพะพันธุ์ลูกผสมบอร์   เพศเมีย  ฟันแท้ไม่เกิน  1  คู่ ชนะเลิศ    
    นายบอรอเฮง  ดะเซ็ง 105/5    ม.1   ต.มะรือโบออก  อ.เจาะไอร้อง   จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นายมะอาลี  ลาเตะ 39   ม.2     ต.ลุโบะบือซา      อ.ยี่งอ    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายรอซาลี  ซีดียามู 156/3    ม. 3  ต.บาลอ   อ.รามัน      จ.ยะลา  
11 แพะพันธุ์ลูกผสมบอร์   เพศผู้   ฟันแท้  2 คู่ขึ้นไป ชนะเลิศ    
    นายสุรินทร์  ศรีจันทร์ลาน 136  ม.3  ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นายอาดีนันต์  ซำยา 274  ม.2      ต.ลุโบะสาวอ    อ.บาเจาะ    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายอูมา  วาโซะ 27/1  ม. 3   ต.ปล่องหอย   อ.กะพ้อ     จ.ปัตตานี  
12 แพะพันธุ์ลูกผสมบอร์   เพศเมีย   ฟันแท้  2 คู่ขึ้นไป ชนะเลิศ    
    นายธีรนิตย์  เสาร์พูล 107/1 ม. 5    ต.พร่อน   อ.ตากใบ    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นายธีรนิตย์  เสาร์พูล 107/1 ม. 5    ต.พร่อน   อ.ตากใบ    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายสุรินทร์  พรหมจิตร์ 187/1   ม. 2   ต.นานาค    อ. ตากใบ  จ.นราธิวาส  
13 แพะพันธุ์ลูกผสมแพะนม  เพศผู้   ฟันแท้ไม่เกิน  1 คู่  ชนะเลิศ    
    นายมุซครีย์  มะหลี 12/1  ม. 2    ต.ท่าสาป   อ.เมือง     จ.ยะลา  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นายนาซือรี  สาแลแม 31/2  ม. 1    ต.กะลุวอ  อ.เมือง    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายมาหะมัดซอและ  หะยีสะอะ 90   ม. 5   ต.ลุโบะบือซา   อ. ยี่งอ  จ.นราธิวาส  
14 แพะพันธุ์ลูกผสมแพะนม  เพศเมีย  ฟันแท้ไม่เกิน  1 คู่  ชนะเลิศ    
    นายมะนอ  วี 83/1   ม. 9     ต.ตันหยงมัส   อ.ระแงะ    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นายหามะ  สะมะแอ 16   ม. 4    ต. บาเจาะ   อ.บาเจาะ     จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายมุซครีย์  มะหลี 12/1  ม. 2    ต.ท่าสาป   อ.เมือง     จ.ยะลา  
15 แพะพันธุ์ลูกผสมแพะนม  เพศผู้  ฟันแท้  2  ขึ้นไป ชนะเลิศ    
    นายมะอาลี  ลาเตะ 39    ม. 2     ต. ลุโบะบือซา  อ.ยี่งอ    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นายมะลี  เจ๊ะนิ 56/2   ม. 3    ต. มะนังตายอ   อ.เมือง    จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายแวอูเซ็ง  แวสาเหาะ 9/6   ต.สุไหงโก-ลก     อ.  สุไหงโก-ลก     จ. นราธิวาส  
16 แพะพันธุ์ลูกผสมแพะนม  เพศเมีย  ฟันแท้  2  ขึ้นไป ชนะเลิศ    
    นายมะ  อาแด 27  ม. 2     ต. ท่าสาป  อ. เมือง  จ. ยะลา  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นายแวอูเซ็ง  แวสาเหาะ 9/6   ต.สุไหงโก-ลก     อ.  สุไหงโก-ลก     จ. นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นางสุไฮลา  แสงจันทร์ 133/1 ม. 2    ต.ตะปอเยาะ  อ.  ยี่งอ     จ. นราธิวาส  
17 แพะพันธุ์ยักษ์  คละเพศ  ไม่จำกัดอายุ  ชนะเลิศ    
    นายสูดิง  สาแมง 3   ม. 2     ต.จอเบาะ   อ. ยี่งอ   จ.นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 1    
    นายสูดิง  สาแมง 3   ม.2  ต.จอเบาะ     อ.  ยี่งอ     จ. นราธิวาส  
    รองชนะเลิศอันดับ 2    
    นายบูคอรี  ดาโอ๊ะ 180   ม. 5    ต. มูโนะ  อ. สุไหงโก-ลก     จ. นราธิวาส  
         พูดคุยแบบชาวบ้าน

พูดคุยประสบการณ์ article
เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์ article
นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่.... article
สวย สวย ๆๆๆ article
พาสเจอร์ไรซ์
มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม article
รับสมัครฟาร์มเครือข่าย
อาการแพ้นม article
Headline article
Milky Way 2011 article
Headline article
Headline article
กระถิ่น....อาหารเพื่อสุขภาพแพะ
ไปดูเวียดนาม "ใช้แพะแก้จน"
นราธิวาส จัดประกวดแพะชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ตามไปดู "แพะจีน"
ฟาร์มเลี้ยงแพะ "ลาว" เพื่อการส่งออก เวียดนาม
เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร
เปิดตัวฟาร์มน้องใหม่ ความหวังของประชาชน article
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเลี้ยงแพะ
หนังแพะ ฉลองพระบาทในหลวง
ผลการประกวดแพะ 3 จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2550
ประกวดแพะ ครั้งที่ 2 กันยานี้ article
จับคู่ใต้ เหนือ ซื้อขายแพะ สร้างช่องทางการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการ
สสว. ทุ่มงบ 40 ล้าน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จว.
พัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แพะโกอินเตอร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมกับหอการค้ากลันตันมาเลเซีย เปิดตลาดแพะในมาเลเซีย มูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี article
ด่วน....ประกวดแพะ เครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด article
40 ฟาร์มนำร่องปัตตานีผ่านการอบรมเข้ม ก่อนยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะคุณภาพปัตตานี article
ประธานเครือข่ายฯ ปัตตานี ลุยตรวจแถวฟาร์มนำร่อง 4 อำเภอ article
ปัตตานีนำขบวนผู้ประกอบการเลี้ยงแพะตั้งเครือข่ายส่งเสริม articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185