ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


งานแพะ กำแพงแสน "ศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาการตลาดแพะ"

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อการพัฒนาการปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  เครือข่ายผู้ประกอบการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ชมรมส่งเสริมและพัฒนาแพะแกะจังหวัดสระบุรี (มวกเหล็ก)   นิตยสารแพะวัวเศรษฐกิจจัดให้มีการประชุมหารือ และเตรียมการณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเลี้ยงแพะ โดยใช้แนวคิด "รู้เพื่อรวยด้วยธุรกิจเลี้ยงแพะ" 

อาจารย์ ลักษณ์  เพียซ้าย   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวว่า   ศูนย์ฯ ได้รับการประสานงานจากก สสว. ขอให้ร่วมสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการเลี้ยงแพะให้มีโอกาสในการพัฒนาด้านการตลาดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สสว. มีแนวคิดในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการวัตถุดิบแพะ ให้มีปริมาณเพียงพอรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลในภาคใต้  ประกอบกับ ศูนย์ฯ มีภาระกิจสำคัญในการจัดนิทรรศการวิชาการ ในงานวันเกษตรกำแพงแสนระหว่าวันที่ 3-10 ธันวาคม 2551 นี้โดยจะนำกิจกรรมเด่นของศูนย์ ทั้งการผลิตแพะ แกะ กระต่าย กวาง เข้าร่วมแสดงในงานดังกล่าว ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาจะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้าชมร้านนิทรรศการของศูนย์ 

สำหรับในปีนี้ ศูนย์ฯ ได้ร่วมกับ สสว. และกลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงแพะ ทั้งภาคเหนือจากนครสวรรค์  ภาคกลางจากสระบุรี กรุงเทพ ภาคใต้จากปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสื่อมวลชน นิตยสารแพะวัวเศรษฐกิจ  จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการเลี้ยงแพะเพื่อขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขึ้น นับเป็น ครั้งแรกในวงการแพะแกะเมืองไทย   เชื่อมโยงผู้ประกอบการเลี้ยงแพะ    ผู้ประกอบการแปรรูป  ผู้ขนส่งและกระจายสินค้าแพะ  ผู้ซื้อ  ผุ้บริโภค พบกันในงาน เพื่อร่วมสร้าง การเชื่อมโยงการค้าแพะแกะจากทุกภาคทั่วประเทศ  ให้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแพะครบวงจรในงาน

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

-  นิทรรศการวิชาการ เกี่ยวกับธุรกิจแพะทั้งระบบ สำหรับผู้เลี้ยงระดับชุมชน ระดับเชิงพาณิชย์  การออกร้านของฟาร์มแพะที่ประสบความสำเร็จแลกเปลี่ยนประสบการตรงจากเจ้าของฟาร์ม และการออกร้านของผู้ประกอบการแปรรูปผลผลิตจากแพะที่หลากหลาย

-   การทดสอบผลิตภัณฑ์จากแพะ ชิม อาหารจากแพะเนื้อ  ลิ้มลอง ผลิตภัณฑ์จาก นมแพะ หลากหลายรูปแบบ ฟรี
 - เลือกซื้อผลผลิตแปรรูปจากแพะมากมายในราคาถูกพิเศษ จากผู้ผลิต ถึงผู้บริโภคโดยตรง
 - การอบรม "หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตจากนมแพะครบวงจร" ฝึกทำจริง เน้นการผลิตด้วยตนเอง (มีค่าลงทะเบียน)
 - การเสวนาหัวข้อ "รู้เพื่อรวยด้วย ธุรกิจการเลี้ยงแพะ" โดยนักวิชาการ และประสบการณ์ตรงจากผู้เลี้ยงแพะที่ประสบความสำเร็จ

- และการประกวดแพะ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ลูกผสมบอร์  ลูกผสมซาแนน ลูกผสมแองโกลฯ 12 ประเภท ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตรจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


 

คาดว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสามารถส่งผลให้เกิดการเพิ่มช่องทางการตลาด และนำไปสู่การพัฒนาระบบโลจิสติกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงแพะอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถบริหารจัดการด้านการผลิตและมาตรฐานฟาร์มสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการเลี้ยงแพะ ระหว่างภูมิภาค ทำให้มีปริมาณแพะเพียงพอรองรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ตามยุทธศาสตร์สำคัญของภาคใต้ ต่อไป

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมออกร้าน  หรือการประกวดแพะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (อ.ลักษณ์ โทร.081-8808360)  หรือนิตยสารแพะวัวเศรษฐกิจ (คุณอภิรักษ์ โทร.081-3752416)

จัดโดย  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อการวิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์   ม.เกษตรกำแพงแสน 
ร่วมสนับสนุนโดย   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ภายใต้โครงการขยายต้นแบบและพัฒนาระบบ logistic กลุ่มผู้ประกอบการเลี้ยงแพะทั้งวงจร
              สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
              ชมรมส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะแกะ จังหวัดสระบุรี
              นิตยสารวัวแพะเศรษฐกิจ
ข่าววงใน...ธุรกิจแพะ

ตามไปดู.....ฟาร์มต้นแบบฯ ปัตตานี article
เปิดตัว....ตลาดกลางซื้อ ขาย แพะ....บนเน็ต...โพสรูปได้แล้ว article
วงการแพะ จ.ยะลา
งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 6
ปศุสัตว์เขต 9 ขับเคลื่อนแผนบูรณาการแพะเต็มสูบ article
สร้างอาชีพเลี้ยงแพะให้สำเร็จต้อง "ระเบีดจากข้างใน"
ธนาคารแพะเพื่อสันติสุข ปัจจัยร่วมร่มเย็นชายแดนใต้ article
สสว.สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการแพะ articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185