ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


มาตรฐานสินค้า Q

มารู้จัก Q Mark

    Q Mark หรือ เครื่องหมายรับรอง “Q” คือ หมายถึง เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร

โดย Q มาจากคำว่า Quality ที่หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ในการให้การรับรอง

ระบบหรือสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อแสดงถึงความมีคุณภาพตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัย

 

ประโยชน์ของเครื่องหมายรับรอง "Q"

  1. เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานและมีความปลอดภัย
  2. เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศ และประเทศคู่ค้าเกิดความเชื่อมั่นในระบบการผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหาร
  3. สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ในกรณีที่มี การปลอมแปลงเอกสารใบรับรอง หรือกรณีตรวจพบสินค้ามีปัญหา ด้านคุณภาพที่ไม่เป็นตามมาตรฐาน

ประเภทของการรับรอง

  1. การรับรองสินค้า ( Product Certificate) หมายถึง การตรวจสอบให้การรับรองสินค้า ที่เป็น ผลิตภัณฑ์สุดท้ายโดยมีการสุ่มตัวอย่าง การทดสอบ และการตรวจสอบว่าสินค้า มีคุณลักษณะทางด้านคุณภาพและ ความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสินค้า ที่ให้การรับรอง ในขณะเดียวกันมีการ ตรวจประเมินระบบการผลิตหรือ กระบวนการ ผลิตว่าผู้ผลิตมีความสามารถในการ รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า ที่ผลิตอยางสม่ำเสมอ ได้ตามมาตราฐานสินค้า และหน่วยรับรองที่จะให้การรับรองสินค้ามีการ จัดระบบมาตรฐาน ISO/IEC Guide 65:1996 เช่น เนื้อหมูอนามัย , ผักผลไม้สดปลอดภัย , กุ้งกุลาดำแช่เยือกแข็ง ซึ่งสามารถ แสดงเครื่องหมายรับรอง “Q” ไว้ที่ฉลาก สิ่งบรรจุ หีบห่อ สิ่งห่อหุ้ม สิ่งผูกมัดหรือบนสินค้าได้
  2. การรับรองระบบ ( System Certification) หมายถึง การตรวจประเมินให้การรับรองระบบการ ผลิตโดยครอบคลุมกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารให้ได้มาตรฐานที่ใช้ในการรับรอง เช่น CoC, GAP, GMP, HACCP เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถแสดง เครื่องหมายรับรอง “Q” ที่ตัวสินค้า แต่ให้แสดงที่ส่วนอื่น เช่น เอกสารรับรอง ประกาศนียบัตร เอกสาร การโฆษณาเผยแพร่ โดยหน่วยรับรอง ที่ให้การรับรองระบบ มีการจัดระบบ มาตรฐาน ISO/IEC Guide 62 : 1996

    สำหรับผู้ที่สนใจและ ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่ www.moac.go.th กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185