ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


ตารางอบรม

ตารางอบรม  

รุ่นที่  1      วันที่  24-25  กุมภาพันธ์ 2554

รายชื่อผู้เข้าอบรม   1. นาย พงศ์ศักดิ์ ตะวันกาญจนโชติ

                           2. นาย ทวี   สีถาพล

                           3. ร.ต. สนธยา  มโหทาน

  

 

เรียนโดยการปฏิบัติจริง (learning by doing)

                                                                            

    รับมอบใบรับรองการผ่านงานจากบันดาลทรัพย์ฟาร์ม

 

          

สนใจติดต่อได้ที่ 081-4919185บันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185