ReadyPlanet.com
dot


ปศุสัตว์ไทย


ผลการประกวดแพะ 3 จังหวัด ครั้งที่ 2 ปี 2550

นายศิริพงษ์  ห่านตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  ประธานในการมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดแพะในงานประกวดแพะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้ประกอบการฟาร์มแพะเชิงพาณิชย์ ที่ได้ใช้ความรู้จากการรวมตัวเป็นเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการประกอบการเลี้ยงแพะอย่างเป็นระบบ โดยมี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นแกนกลางในการประสานงานทั้งภาคราชการและสถาบันการศึกษา ร่วมกันส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาการเลี้ยงแพะในพื้นที่ให้เพียงพอต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในอนาคต

        

นายสมชัย คอวนิชกิจ ปศุสัตว์จังหวัดยะลา กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา กรมปศุสัตว์ได้มีโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมพื้นที่ ทุกอำเภอ  จากนั้นปี 2548 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ลงพื้นที่ จัดทำโครงการต่อเนื่องโดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ แก่ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ และยกระดับการเลี้ยงแพะสู่เชิงพาณิชย์  ทำให้วงการเลี้ยงแพะในพื้นที่ตื่นตัวอย่างมาก มีการพัฒนาการเลี้ยงสู่ระบบฟาร์มมากขึ้น  ปัจจุบันมีจำนวนแพะเพิ่มขึ้นในพื้นที่กว่า 140,000 ตัว ซึ่งถ้าจะพัฒนาสู่ระดับอุตสาหกรรมอาหาร จะต้องมีจำนวนแพะในพื้นที่มากกว่า 3 แสนตัวคาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาอีกไม่นานนี้

จากนั้นจึงได้ประกาศรายชื่อเจ้าของแพะที่ได้รับรางวัลดังนี้

ผลการประกวดแพะ

 

ประเภทรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่1

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่2

ลูกผสมแพะนม เพศผู้ ฟันแท้ 2 คู่ ขึ้นไป

นายมานิต  ดือรามะ

นายเจ๊ะโซ๊ะ ลาเตะ

น.ส.รอปีย๊ะ เจ๊ะสนิ

ลูกผสมแพะนม เพศเมีย ฟันแท้ 2 คู่ ขึ้นไป

นายมานิต  ดือรามะ

นายมะ อาแด

นายมานิต  ดือรามะ

ลูกผสมแพะนม เพศเมีย ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่

นายมูซดรีย์ มะหาลี

นายอูมา วาโซะ

นายมูซดรีย์ มะหาลี

ลูกผสมแพะนม เพศผู้ ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่

นางซีเตาะ หะยีมะหะ

นายมานิต  ดือรามะ

นายติ๊บ สร้อยข่าย

ลูกผสมบอร์ เพศผู้ ฟันแท้ 2 คู่ ขึ้นไป

นายเจ๊ะอุมา ดือรามะ

นายโมฮำหมัดอุมาร์ เบ็ญหะหมัดสะเด็ด

นายเจะโซะ ลาเตะ

ลูกผสมบอร์ เพศเมีย ฟันแท้ 2 คู่ ขึ้นไป

นายมะ อาแด

ร.ต.อ.จินต์ นาคเสรี

นายอับดุลตอเละ เจ๊ะแต

ลูกผสมบอร์ เพศผู้ ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่

นายคอลีมิง  สุหลง

นายอับดุลรอแม  มามะ

นายโมฮำหมัดอุมาร์ เบ็ญหะหมัดสะเด็ด

ลูกผสมบอร์ เพศเมีย ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่

นางเศวลี  ผองอำไผ

น.ส.แมะย๊ะ เจ๊ะสู

 

ลูกผสมแองโกลนูเบียน เพศเมีย ฟันแท้ ไม่เกิน1 คู่

นายพัฒนพงศ์ แวสะมะแอ

ร.ต.อ.จินต์ นาคเสรี

นายจินต์  เจ๊ะแว

ลูกผสมแองโกลนูเบียน เพศผู้ ฟันแท้ ไม่เกิน1 คู่

ร.ต.อ.จินต์ นาคเสรี

ร.ต.อ.จินต์ นาคเสรี

นายเกริกฤทธิ์ โรจนวีรวงศ์

ลูกผสมแองโกลนูเบียน เพศเมีย ฟันแท้ 2 คู่ขึ้นไป

ร.ต.อ.จินต์ นาคเสรี

นายพัฒนพงศ์ แวสะมะแอ

นายพัฒนพงศ์ แวสะมะแอ

ลูกผสมแองโกลนูเบียน เพศผู้ ฟันแท้ 2 คู่ขึ้นไป

นายซำพรี เจ๊ะมูซอ

น.ส.รอปีย๊ะ เจ๊ะสนิ

นายรอยาลี ดอเลาะ

แพะแฟนซี

นายนาวาวี ปาโอ๊ะ

ด.ช.อาหามะ สาและ

ด.ญ.บัว เพ็ญศรี

พื้นเมืองภาคใต้ เพศเมีย ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่

นายเกริกฤทธิ์ โรจนวีรวงศ์

นายเกริกฤทธิ์ โรจนวีรวงศ์

นายเจ๊ะดาโอะ เจ๊ะกาแซ

พื้นเมืองภาคใต้ เพศผู้ ฟันแท้ไม่เกิน 1 คู่

นายตอปา อนันตชัย

นายตอปา อนันตชัย

นายซำพรี เจ๊ะมูซอ

พื้นเมืองภาคใต้ เพศผู้  ฟันแท้  2 คู่ขึ้นไป

นายมะ อาแด

นายมะการี สาแล๊ะ

นายซุลกีฟลี สาเหาะ

พื้นเมืองภาคใต้ เพศผู้เมีย  ฟันแท้  2 คู่ขึ้นไป

นายมะตอยิบ อุมา

นายซูดิรมัน  ดอเลาะ

นายนิเซ็ง นิตือมอง

 

 
พูดคุยแบบชาวบ้าน

พูดคุยประสบการณ์ article
เที่ยวฟาร์มแพะกับตะลอนทัวร์ article
นมแพะ..คุณค่าเท่านมแม่.... article
สวย สวย ๆๆๆ article
พาสเจอร์ไรซ์
มิสเตอร์แพะ.....เยี่ยมฟาร์ม article
รับสมัครฟาร์มเครือข่าย
อาการแพ้นม article
Headline article
Milky Way 2011 article
Headline article
Headline article
กระถิ่น....อาหารเพื่อสุขภาพแพะ
ไปดูเวียดนาม "ใช้แพะแก้จน"
ผลการประกวดแพะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
นราธิวาส จัดประกวดแพะชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ตามไปดู "แพะจีน"
ฟาร์มเลี้ยงแพะ "ลาว" เพื่อการส่งออก เวียดนาม
เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการแพะแกะครบวงจร
เปิดตัวฟาร์มน้องใหม่ ความหวังของประชาชน article
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ คนเลี้ยงแพะ
หนังแพะ ฉลองพระบาทในหลวง
ประกวดแพะ ครั้งที่ 2 กันยานี้ article
จับคู่ใต้ เหนือ ซื้อขายแพะ สร้างช่องทางการตลาดสนับสนุนผู้ประกอบการ
สสว. ทุ่มงบ 40 ล้าน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3 จว.
พัฒนาทักษะการประกอบการฟาร์มเลี้ยงแพะ 3 จังหวัดชายแดนใต้
แพะโกอินเตอร์ ผู้ว่าฯ ปัตตานี ร่วมกับหอการค้ากลันตันมาเลเซีย เปิดตลาดแพะในมาเลเซีย มูลค่า 10,000 ล้านบาทต่อปี article
ด่วน....ประกวดแพะ เครือข่ายผู้ประกอบการแพะเชิงพาณิชย์ 3 จังหวัด article
40 ฟาร์มนำร่องปัตตานีผ่านการอบรมเข้ม ก่อนยกระดับมาตรฐานฟาร์มแพะคุณภาพปัตตานี article
ประธานเครือข่ายฯ ปัตตานี ลุยตรวจแถวฟาร์มนำร่อง 4 อำเภอ article
ปัตตานีนำขบวนผู้ประกอบการเลี้ยงแพะตั้งเครือข่ายส่งเสริม articleบันดาลทรัพย์ฟาร์ม โทร.081-4919185